Drejtoritë - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Drejtoritë

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt:
Tel:
Email:

 

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt:

Tel:

Email:

 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit

Kontakt:

Tel:

Email:

 

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Infrastrukturës dhe Territorit

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit

Kontakt:

Tel:

Email:

 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji

Kontakt:

Tel:

Email:

 

Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Kontakt:
Tel:
Email:

 

Drejtoria e Programimit, standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Kontakt:
Tel:
Email:

 

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës

Kontakt:
Tel:
Email:

 

Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën Energjetike

Kontakt:

Tel:

Email:

 

 
 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Enkeleon Topulli

 

Kontakt:
Tel:
Email:

 

Drejtoria e Auditimit

Kontakt:

Tel:

Email: